CK Beluga na facebooku

Všeobecné podmínky CK BELUGA 


I. Úvodní ustanovení
Veškeré práva a povinnosti mezi CK BELUGA (dále jen „CK”, případně „Pořadatel“) a zákazníky se řídí smlouvou o zájezdu, ustanoveními zákona č. 159/99 Sb. a zákona č. 89/2012. „SMLOUVA o ZÁJEZDU“ (dále jen SZ) se skládá z formuláře nazvaného „SMLOUVA o ZÁJEZDU”, z příslušných částí příslušného katalogu (případně elektronické nabídky umístěné na stránkách CK, či zaslaných zákazníkovi a z těchto „Všeobecných smluvních podmínek“. v případě rozporu mezi těmito „Všeobecnými smluvními podmínkami“ a textem formuláře SZ má přednost formulář SZ.

II. Zákazníci
Zákazníkem může být fyzická osoba i právnická osoba (dále vždy jen „zákazník”). CK poskytuje služby všem zákazníkům bez omezení. v případě, že zákazník není občanem ČR, je povinen toto ohlásit CK a případně respektovat omezení vyplývající z mezinárodního práva. Zákazník zájezdu musí v den odjezdu zájezdu dosáhnout 18-ti let. Osoby mladší 18–ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu, případně musí prokázat, že jsou oprávněni sami smlouvu uzavřít. Zákazníkem se fyzická či právnická osoba stává až po vyplnění smlouvy o zájezdu (popřípadě zasláním internetové objednávky) a následným potvrzením ze strany CK.

III. Vznik smluvních vztahů
1. Zájemce o služby CK má právo žádat po CK tzv. „rezervaci”. Rezervace zájezdu je maximálně 7 dní, pokud není sjednáno jinak. Tato doba se zkracuje s blížícím se odjezdem – v době kratší než 1 měsíc na 2 dny, v době kratší než 15 dní 4 hodiny, pokud není sjednáno jinak. Během rezervace je nutno odevzdat či odeslat vyplněnou SZ a to tak, aby byla CK doručena do konce lhůty určené k rezervaci a v téže lhůtě uhradit zálohu. Nestane-li se tak, může být rezervace zrušena. Pokud během lhůty určené k rezervaci zájemce doručí CK podepsanou SZ a ta bude ze strany CK potvrzena, dochází okamžikem potvrzení k uzavření smlouvy a ze zájemce se tímto okamžikem stává zákazník (viz čl. II).
2. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na SZ. SZ nahrazuje potvrzení o zájezdu dle ustanovení § 2525 občanského zákoníku. Zákazník má po uzavření SZ právo na poskytnutí zájezdu a dalších služeb ve smlouvě o zájezdu uvedených. Zájezd je vždy službou pro jednoho zákazníka, nikoliv službou pro více osob. v případě, že zákazník uzavře SZ pro více osob (dále jen „spolucestující”), má se pro účely SZ za to, že uzavřel smlouvu na více zájezdů. Zákazník, který je na smlouvě podepsán odpovídá CK za úhradu ceny všech zájezdů ve smlouvě uvedených a to až do doby, kdy další spolucestující osoby smlouvu podepíší a takto podepsaná SMLOUVA o ZÁJEZDU bude doručena CK. v případě, že zákazníkem je právnická osoba, odpovídá za ceny všech zájezdů ve smlouvě uvedených. Konkrétní fyzická osoba, která SZ za právnickou osobu podepsala, ručí CK za uhrazení ceny všech zájezdů pro případ, že právnická osoba nesplní svoji povinnost.
3. Zákazník vždy odpovídá za správné a úplné vyplnění identifikačních údajů jak u své osoby, tak u spolucestujících. Identifikačními údaji se rozumí minimálně u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a případně i trvalé bydliště a u právnických osob název, sídlo a IČO. Zákazník dává uzavřením SZ CK souhlas k použití jeho osobních údajů a k zasílání nabídek CK v budoucnosti.
4. Zákazník je oprávněn postoupit SZ další třetí osobě, pokud splňuje podmínky účasti na zájezdu. o postoupení je třeba doručit CK potvrzení spojené s prohlášením nového zákazníka, že souhlasí se SZ a všemi dalšími smluvními podmínkami a splní podmínky účasti na zájezdu. Potvrzení se má za včasné, pokud je doručeno CK alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Nový zákazník odpovídá s původním zákazníkem společně a nerozdílně za zaplacení ceny zájezdu (případně zájezdů) a za náhrady nákladů, které jsou spojené se změnou zákazníka. Zákazník je oprávněn ve stejné lhůtě oznámit CK změnu spolucestující osoby, nová osoba je však povinna splnit podmínky účasti na zájezdu.

IV. Cena zájezdu a jeho úhrada
1. Ceny zájezdů pořádaných CK jsou cenami sjednanými dohodou mezi CK a zákazníkem a jsou písemně uvedeny v potvrzené „SZ”.
2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně specifikovány v katalogu (pod bodem „Cena zahrnuje:” =CZ) a jsou uváděny včetně DPH. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na SZ, odvozený z katalogové nabídky. v zásadě však platí, že služba, která není v katalogu uvedena pod bodem „CZ” a není uvedena ani v SZ, nebyla objednána.
3. Cena zájezdu, příplatky i slevy, není-li uvedeno jinak, jsou v Kč a vždy za 1 osobu, resp. jeden zájezd.
4. Zákazník zájezdu se zavazuje uhradit zálohu ve výši minimálně 50% z ceny zájezdu, není-li smluveno jinak (při uzavření SZ), nebo zaplatit celý zájezd (při objednávání zájezdu ve lhůtě kratší než 33 dní před odjezdem), není-li uvedeno jinak. Doplatit zájezd je nutné nejpozději 30 dní před odjezdem. v případě, že zákazník z řad právnických osob bude zájezd platit fakturou, je nutné o vystavení faktury CK písemně požádat a v této žádosti se případně odkázat na uzavřenou SZ. Nedílnou součástí této žádosti je adresa firmy, bankovní spojení, identifikační číslo a případně daňové číslo. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla cena za smluvené služby připsána na účet CK. V případě, že právnická osoba o vystavení faktury nepožádá, má se za to, že pro ni platí stejné povinnosti jako pro osobu fyzickou.
5. Pokud v době ode dne uzavření SZ do 21 dne od započetí tohoto zájezdu dojde ke změnám, které se projeví ve výši ceny, CK si vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu jednostraným úkonem za podmínek uvedených v zákoně v návaznosti na úpravě vstupů, tj. zvýšení ceny pohonných hmot (u letecké dopravy byla použita cena paliva 650 USD/ MT a pro pozemní dopravu cena nafty 35 Kč/1 litr), změně kursu čs. měny o více jak 10 %, navýšení letištních tax či palivových příplatků a nebo zvýšení jiných mezinárodních poplatků ke dni odjezdu (kalkulace byly provedeny k datu 1.8.2013, dále též základní kurz). Pokud se tento změní o více jak 10% (koruna oslabí - dále též aktuání kurz) je CK oprávněna upravit cenu a to tak, že tuto cenu navýší o 8% za každých 10% poklesu české koruny. Zvýšení se počítá tak, že celková cena zájezdu dle základního kurzu se násobí koeficientem 1.008 za každé 1% nárůstu aktuálního kurzu oproti základnímu. Toto zvýšení ceny zájezdu se připočte k základní ceně zájezdu. CK je povinna toto neprodleně zákazníkům oznámit a to nejpozději 21 dnů od předpokládaného započetí zájezdu. Pokud se jedná o změnu SZ z jiného než zákonem udaného důvodu, má zákazník právo od dříve uzavřené SZ písemně odstoupit. Neuskuteční–li zákazník písemné odstoupení od smlouvy v době vyznačené na oznámení o změně smlouvy (nejméně však 5 dnů), je povinen zaplatit vyšší cenu zájezdu.
6. Veškeré platby je možno provést bezhotovostně. Tyto platby musí být označeny VARIABILNÍM symbolem. Jako VS lze slouží rezervační číslo, které je uveno v SZ, v případě placení faktury je variabilním symbolem také rezervační číslo uvedené na faktuře. Pokud nebudou platby označeny správným VS, bude na zákazníka pohlíženo jako by neměl platbu provedenou, neboť platbu nelze správně přiřadit a vystavuje se nebezpečí odmítnutí smluvně dohodnutých služeb. v případě, že zákazník uzavře SZ prostřednictvím smluvně zajištěného prodejce, tedy nikoliv přímo v CK je srozuměn s tím, že odpovídá s tímto prodejcem společně a nerozdílně za veškeré platby až do okamžiku připsání plateb na účet CK.
7. CK má vždy právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tyto služby vždy před jejich poskytnutím uhradit. Bez plného zaplacení zákazník neobdrží potřebné doklady na cestu (letenky, vouchery, ani jiné odbavení).
8. V případě, že zákazník nebude moci v den zájezdu prokázat zaplacení veškerých služeb dle SZ, resp. v případě, že takové zaplacení zůstane mezi CK a zákazníkem sporné, má CK právo žádat zákazníka o zaplacení všech nezaplacených služeb v hotovosti při nástupu zákazníka, či spolucestující osoby na zájezd s tím, že po vyřešení celé situace bude zákazníkovi případný přeplatek vrácen.
9. CK akceptuje poukázky Sodexo, Edenred a Benefit Plus pouze na standardní zájezdy, tyto poukázky nebo etickety nelze využít na nabídky "na míru" a na skupinové pobyty.


V. Práva a povinnosti klienta
1.Zákazník má právo zejména:
– vyžadovat poskytnutí služeb uvedených v SZ, jak pro svoji osobu, tak pro osoby případných spolucestujících. Veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, ztrátou cestovních dokladů a následně s náhradní dopravou, ubytováním apod. (nezaviněné CK), je zákazník povinen uhradit CK.
– být seznámen se všemi případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet původně stanovený program a poskytnout služby zahrnuté v ceně, musí CK zajistit program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo případně, pokud se to nepodaří, upraví cenu zájezdu nebo vrátí poměrnou část zaplacené ceny zájezdu.
– reklamovat případné vady poskytnutých služeb a žádat jejich odstranění a to dle čl. VII.
– na ochranu osobních dat, informací o cílech cest, které uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech, vyjma poskytnutí svých osobních dat pro účely dalších nabídek CK. CK však vždy zajistí ochranu osobních dat spolucestujících osob, resp. osob, kterým zájezd hradí zákazník.
– kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy při dodržení dohodnutého odstupného tzv. stornopoplatku (viz bod IX.).
– v případě oznámení o změně SZ, podstatných podmínek zájezdu nebo přesunutí termínu zájezdu o více jak 48 hodin, písemně odstoupit od smlouvy s tím, že mu bude neprodleně vrácena celá uhrazená částka.
– pokud se zájezd neuskuteční, na zařazení na volné místo v obdobném zájezdu, bude–li mít zákazník zájem. Toto vždy platí i pro spolucestující osoby, resp. pro všechny zájezdy, které zákazník smluvně objednal.
– v případě, že CK nezajistí z určitých důvodů fakultativně připlacenou službu, pouze na plné vrácení zaplacené hodnoty, týkající se neposkytnuté služby. Další nároky nehmotného rázu již zákazník nemá.
2.Zákazník musí dodržovat zejména tyto povinnosti:
– zaplatit CK celou cenu všech zájezdů uvedených na SZ a dalších fakultativních služeb ve stanoveném termínu a prokázat to dokladem o zaplacení.
– zajistit si platný cestovní doklad, případně další formality pro cesty do zahraničí, které nejsou zajišťovány CK.
– dodržovat zákony, pasové, celní, zdravotní a další předpisy České republiky a země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto zákonů a předpisů nese zákazník a to i za spolucestující osoby.
– řídit se pokyny pro zákazníky zájezdu nebo ústními pokyny průvodce nebo zástupce CK.
– pravdivě a úplně vyplnit SZ, včetně uvedení požadovaného nástupního místa. Popřípadě předložit potřebné doklady podle požadavků CK.
– oznámit své reklamační požadavky neprodleně a poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení případné reklamace.
– na vyžádání před odjezdem nebo v průběhu zájezdu předložit pracovníkovi CK, průvodci, delegátovi nebo vedoucímu zájezdu doklady o zaplacení a doplacení zájezdu, kopii SZ na zájezd a další veškeré nezbytné doklady.
– označit si zavazadla jmenovkou (obsahující jméno, příjmení, adresu) a řídit se pokyny k odjezdu.
– omezit váhu jednotlivého zavazadla maximálně na 15 kg (není-li uvedeno jinak) a přizpůsobit velikost zavazadla možnostem přepravy a to i na místě odjezdu.
– dostavit se splatným cestovním dokladem a dostatečným předstihem na stanovené místo srazu. Při leteckých zájezdech je nutné být na letišti minimálně 120 minut před odletem letadla, není-li uvedeno jinak.
– Před odjezdem na individuální zájezd zkontrolovat voucher (ubytovací poukaz) i ostatní cestovní dokumenty a případné nedostatky či odlišnosti vůči objednaným službám reklamovat neprodleně v CK ještě před odjezdem.
3. Při závažném narušení právních předpisů České republiky nebo navštíveného státu, při narušení programu v průběhu zájezdu svým chováním, oblečením nebo hrubým porušováním pokynů průvodce, je vedoucí zájezdu nebo pracovník CK oprávněn zákazníka vyloučit ze zájezdu bez nároku na náhradu. Zákazník zájezdu, který bez zavinění CK nevyužije všechny smluvené služby, nemá nárok na jejich náhradu.
4. Zákazníci s určitými zdravotními potížemi, např. s menší pohyblivostí, musí svou účast na zájezdu zvážit, neboť v některých případech může jít o zájezd fyzicky náročnější. Při případné účasti je nutno počítat s tím, že průvodce musí dodržovat uvedený program a jeho časový harmonogram a to i s ohledem na ostatní zákazníky.
5. v případě, kdy zákazníkem je právnická osoba nebo v případě, že zákazník uzavřel SZ na více zájezdů, je zákazník, resp. osoba, která smlouvu o zájezdu podepsala, povinna seznámit všechny spolucestující osoby s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a pokyny pro zákazníky a zabezpečit jejich dodržování. v případě porušení smluvních povinností ze strany spolucestující osoby se zákazník vystavuje nebezpečí, že náhrada případné škody bude požadována na jeho osobě.

VI. Práva a povinnosti CK BELUGA
1. CK je oprávněna pouze v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, dopravců či jiných dodavatelů, příp. malého počtu přihlášených nebo stornování většího počtu zákazníků zájezdu apod.), a které brání poskytnutí předem stanovených služeb: zrušit zájezd, přesunout dobu konání, změnit cenu, změnit program. Rozhodnutí o zrušení zájezdu je CK povinna oznámit přihlášeným zákazníkům nejpozději 20 dnů před datem odjezdu a bez zbytečného odkladu vrátit všechny již zaplacené částky. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady. Dojde-li ke zrušení zájezdu po lhůtě 20 dnů, pak CK nahradí zákazníkovi penále ve výši 10 % zájezdu.
2. V případech zrušení zájezdu, přesunutí termínu odjezdu o více jak 48 hodin nebo změně ceny z jiných než zákonem daných podmínek, má zákazník právo od smlouvy písemně odstoupit a vzniká mu nárok na vrácení celé zaplacené částky. Toto je CK povinna oznámit všem zákazníkům písemně a bez zbytečného odkladu nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady. v případě, že zákazník platí zálohu nebo fakturu bankovním převodem nebo složenkou a platba není převedena na účet CK nejpozději do 10 dnů od data uzavření smlouvy o zájezdu, může CK odstoupit od smlouvy se zákazníkem. Rovněž pokud zákazník neuhradí doplatek v řádném termínu dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, má CK právo odstoupit od smlouvy. Na takovéhoto zákazníka bude pohlíženo, jako kdyby sám zrušil zájezd a plně se na něj vztahují stornovací podmínky (nenastoupení na zájezd). Zákazník odstupující od smlouvy je povinen informovat všechny spolucestující osoby, resp. jeho právní úkon odstoupení se automaticky vztahuje ke všem zájezdům, na které uzavřel SZ. Stejně tak v případě odstoupení od smlouvy ze strany CK se má za to, že výpověď se týká všech zájezdů, na které zákazník uzavřel SZ, resp. se výpověď týká i všech spolucestujících osob na daný zájezd.
3. CK je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných službách.
4. CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
5. CK si vyhrazuje právo změny objektu ubytování (nenadálé změny v obsazenosti smluvených objektů, vypsání dalších autobusů, letů i termínů) za předpokladu dodržení lokality ubytování, srovnatelné kvality a rovněž změny jednotlivých dnů programu bez ohrožení kvality a náplně zájezdu. Programy mohou být operativně upraveny v průběhu zájezdu pouze ze závažných důvodů, např. vzhledem k složité dopravní situaci, špatnému počasí, živelným pohromám, stávkám, politickým nepokojům, zdravotním problémům některého ze zákazníků, řešení pojistné události některého ze zákazníků nebo s ohledem na neúměrné čekání na hranicích, které CK nemůže ovlivnit. v těchto uvedených případech nemá zákazník právo na slevu zájezdu. Výrazné změny mohou být uskutečněny pouze se souhlasem všech zákazníků.
6. CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst zákazníkovi nebo zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb a v případě, jsou-li takové změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné.
7. CK neručí za případné časové posuvy a zpoždění. Klient nemá nárok na kompenzaci nečerpaných služeb během jednoho dne a CK nemůže poskytovat slevy či jiné kompenzace z titulu zpoždění dopravy, ke kterým dochází především vinou nepříznivých podmínek (povětrnostní, technické, přetížení letových tras apod.). CK však poskytne zákazníkovi vždy kompenzace, které poskytl dopravce a umožní zákazníkovi (pokud je to možné) v případě zájmu vymáhat kompenzace na dopravci přímo.
8. V případě nenadálé změny času či data letu a možného následného prodloužení dovolené v místě pobytu, nemá zákazník právo na dodatečné bezplatné ubytování ze strany CK, ale celá záležitost je řešena individuálně mezi zákazníkem a leteckou společností za aktivní asistence CK a to v souladu splatnými pravidly Evropské unie.

VII. Reklamace
Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají podle SZ, je zákazník oprávněn provést reklamaci a žádat odstranění nedostatků. Reklamaci vždy provádí osobně zákazník a to v souladu s formulářem SZ a nikoliv spolucestující osoba, vyjma případu, kdy je jasně stanoveno, že taková osoba zákazníka zastupuje, či zákazní objektivně nemůže provést reklamaci sám. Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V případě reklamace kontaktuje zákazník nejdříve zástupce cestovní kanceláře v místě vzniku závad, nebo přímo odpovědného pracovníka CK a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Vedoucí zájezdu či delegát (zástupce partnerské CK) v místě pobytu je povinen uvedené reklamace řešit přímo na místě vzniku. Veškeré reklamace, které nebudou vyřešeny a odstraněny, budou s ním sepsány a budou se následně řešit po ukončení zájezdu. Rovněž lze podat reklamaci za respektování předešlého u CK, ale nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu. Toto doporučujeme učinit písemnou formou. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Reklamaci může zákazník uplatnit i u smluvního prodejce, který mu prodej zájezdu zprostředkoval.

VIII. Doplňující ustanovení

1. CK informuje zákazníka nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu o přesném místě a čase nástupu na zájezd a o případných dalších podmínkách zájezdu samého. CK má povinnost informovat vždy jen zákazníka, nikoliv spolucestující osobu. CK dále ve stejné lhůtě předá zákazníkovi kontakt na osobu, na kterou se lze v nesnázích obrátit s žádostí o pomoc a předá kontakt na zastupitelský úřad. v případě, že účastníkem zájezdu je nezletilý bez doprovodu osoby, která o něj pečuje, předá zákazníkovi možnosti spojení s nezletilým, či zástupcem CK v místě pobytu nezletilého. Uzávěrka fakultativních služeb je 14 dnů před zahájením zájezdu.
2. Při sestavování zasedacích pořádků vychází CK z termínu přihlášení zákazníka. CK si vyhrazuje právo (ve zvláštních případech) změnit místo zákazníka v autobuse z důvodu organizace zasedacího pořádku. CK si v případě pozdního zaplacení jakékoliv služby vyhrazuje právo změnit místo v autobuse (bez omezení) ve prospěch zákazníků, kteří dodrží tyto Všeobecné smluvní podmínky, resp. beze zbytku dodrží smlouvu o zájezdu.
3. Minimální počet osob účastnících se skupinových zájezdů je 30 (není-li uvedeno jinak).
4. Fakultativní služby placené v místě pobytu jako je vstupné do jednotlivých památek, kulturních a sportovních zařízení uvedených vychází z údajů z roku, který předchází rok, ve kterém je zájezd uspořádán. Zákazník nemá právo žádat po CK dodatečnou výměnu české měny na měnu státu, ve kterém je vstupné placeno, stejně tak jako žádat případnou náhradu škody. Informace o vstupném a ceně výletů uvedené v katalogu je nutno považovat vždy jen za orientační.
5. CK nemůže ovlivnit kulturní a hygienické zvyklosti jednotlivých zemí, mnohdy odlišné od domácích zvyklostí a musí je respektovat stejně jako ostatní návštěvníci dané země. CK rovněž neovlivní ubytování v jednotlivých kapacitách. Poskytnuté pokoje se mohou lišit jeden od druhého a jejich rozdělení náleží plně zahraničnímu partnerovi. Rovněž neexistuje absolutní klid v navštívených letoviscích. k dovolené patří zábava, restaurace i diskotéky, které mohou být zdrojem hluku. Rovněž stavební činnost může být v některých periodách dne omezeným zdrojem hluku a prachu.
6. Dle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytováni nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opustit své pokoje do 12 hodin (někde i do 10 hodin). Časný příjezd nebo pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje. Na přidělení pokojů nemá CK zásadně vliv a rozdělování provádí zahraniční partner nebo recepce.
7. CK si vyhrazuje právo v případě menšího počtu přihlášených účastníků (než je stanovený minimální počet) použít jiný dopravní prostředek než byl v katalogu uváděn. v těchto případech může být zájezd realizován např. mikrobusem.
8. Některé zájezdy jsou nabízeny jak autobusovou tak i leteckou dopravou. v takovýchto případech je průvodce přítomen pouze v době hlavního programu a nemusí být u skupiny ve dnech určených výhradně na dopravu do místa konání zájezdu.
9. CK nenese odpovědnost za letový řád. v případě nočních letů se zkrácená noc považuje za plnohodnotnou a zákazník nemá nárok na slevu či jinou kompenzaci. Rovněž v případě ranního příjezdu či nočního odjezdu nevzniká zákazníkovi automatický nárok na delší užívání pokoje. Toto je řešeno operativně s recepcí hotelu.
10. Příplatek za jednolůžkový pokoj je účtován u poznávacích zájezdů vždy jen zákazníkovi, který o jednolůžkový pokoj výslovně požádá (není-li stanoveno v dané nabídce jinak). v ostatních případech bere zákazník na vědomí, že může být sloučen za účelem ubytování v jednotlivých pokojích s jinými zákazníky stejného pohlaví. CK se vždy snaží konkrétní situaci řešit s ohledem na přání většiny zákazníků, nikoliv cestujících osob.
11. Ceny letenek na charterových letech jsou kalkulovány na maximální cenu leteckého paliva (Jet A-1) na rotterdamské burze tzv. referenční cenu 650 USD/MT při kurzu k 1.8.2013. v případě vyšších cen paliva si CK vyhrazuje právo na plnou úhradu rozdílu dle aktuálních cen paliva na světových trzích bez ohledu na to, zda byl zájezd už plně uhrazen. Za každé 1% navýšení ceny leteckého paliva nad referenční částku 650 USD/MT se zvyšuje cena zájezdu o maximálně 12 Kč, není-li stanoveno jinak (přesné navýšení stanoví dopravce nejpozději 21 dmů před odletem).
12. Cestovní doklady a víza: platný cestovní doklad si zabezpečuje každý účastník sám, přitom dbá, aby platnost pasu po skončení zájezdu byla minimálně 6 měsíců a pro udělení víza byla v pase pro každou zemi minimálně jedna celá strana volná. Víza zpravidla zajišťuje CK, zákazník musí poskytnout potřebnou součinnost, což především znamená včasné předání vyplněných a podepsaných vízových formulářů, fotografií a cestovních dokladů. CK nenese odpovědnost za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsůedlu závad v dokladech resp. Při neudělení víz. Cizí státní příslušnící si víza zajišťují sami a CK nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé neudělením víza.

IX. Stornovací podmínky
1.Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o účasti na zájezdu písemným oznámením CK. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto písemného oznámení CK. Zákazníci (pokud není smluvně stanoveno jinak) jsou pojištěni pro případ stornování zájezdu ze závažných důvodů uvedených ve zvláštních pojistných podmínkách pro zrušení cesty (např. smrt, těžký úraz, vážné akutní onemocnění, živelná pohroma v oblasti trvalého bydliště, krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště). Zrušil-li zákazník zájezd z těchto důvodů, má nárok na částečnou úhradu stornopolatků pojišťovnou (netýká se manipulačních poplatků). Pojištění pro případ zrušení cesty tzv. storna se nevztahuje na zrušení z důvodu předem známého těhotenství, psychických nemocí apod. CK postupuje podle stornovacích podmínek. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou. Nárok na plnění od pojišťovny uplatňuje zákazník předepsaným způsobem přímo u pojišťovny. CK nemůže výplatu pojistného ovlivnit. Pojišťovna po uznání pojistného případu zašle 80 % zúčtovaného stornopoplatku – nejvýše však 10.000 Kč za osobu u zájezdů po Evropě a do 20.000 Kč pro ostatní svět. 

2. Při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd je zákazník povinen zaplatit odstupné, tj. stornovací poplatky, které se účtují za každou osobu, resp. za každý zákazníkem objednaný zájezd. Níže uvedené stornovací podmínky se vztahují na individuální klienty, skupinové zájezdy posuzuje CK BELUGA individuálně.

50 a více dní skutečně prokazatelné náklady (za již zaplacené služby jako jsou letenky, jízdenky, transfery, ubytování apod.) nejméně však tzv. manipulační poplatek 1.500 Kč/osobu Tento poplatek nelikviduje pojišťovna.

31 - 49 dní skutečné náklady nejméně však 30 % z celkové ceny zájezdu

19 - 30 dní skutečné náklady nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu

8 -18 dní skutečné náklady nejméně však 90 % z celkové ceny zájezdu

0 - 7 dní skutečné náklady nejméně však 100 % z celkové ceny zájezdu3. Nenastoupí-li zákazník nebo jeho spolucestující osoba na zájezd bez předchozího storna nebo pokud se zákazník či jeho spolucestující osoba nedostaví k odjezdu včas nebo se nezúčastní vlastní vinou např. poskytnutím nepřesných či neúplných údajů, příp. porušením celních, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů, hradí 100 % z celkové ceny, tj. prodejní ceny a všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK nebo prodejci.
4. Jakákoliv změna termínu či zájezdu před odjezdem ze strany zákazníka bude hodnocena jako zrušení účasti na zájezdu a bude podléhat výše uvedeným stornopoplatkům.

X. Pojištění zákazníků
CK má ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Zákazníci mají možnost uzavřít pojištění léčebných výloh a storna za příplatek, poskytovatelem je Union pojišťovna. V tomto případě zákazník obdrží pojišťovací karty minimálně 7 dní před nástupem na zájezd v elektronické podobě.

XI. Platnost Všeobecných podmínek
Všeobecné podmínky platí u všech zájezdů organizovaných CK Beluga. Podpisem smlouvy zákazník prohlašuje, že je seznámen s podmínkami a souhlasí s nimi.Pořadatelem zájezdů je:
Cestovní kancelář Beluga, s.r.o.

Sídlo: Pod hřištěm 9, Plzeň 31200

Provozovna: Masarykova 854, Plzeň 31200 - Tomáškova vila